עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה פגומה

אנשים רבים מחליטים לערוך צוואה במהלך חייהם, שהיא מסמך משפטי הקובע את חלוקת נכסיהם לאחר מותם. תוקף הצוואה כפוף לעמידתה בתנאים שונים המפורטים בחוק הירושה. כאשר אחד מהתנאים הללו אינו מתקיים, הצוואה נחשבת לפגומה. 

במקרים כאלה יש לבית המשפט סמכות להכריז על הצוואה כפסולה, וזאת באמצעות הליך משפטי המכונה התנגדות לצוואה. במאמר זה נבדוק את סוגי הליקויים השונים שעלולים להפוך צוואה לצוואה פגומה. כמו כן, נדון בשאלה האם כל פגם מביא בהכרח לפסילת הצוואה וכיצד מתנהל הליך ההתנגדות לצוואה.

 

סוגי הליקויים שעלולים להפוך צוואה לצוואה פגומה

את סוגי הפגמים שעלולים להתגלות בצוואות, ניתן לסווג לשלוש קבוצות עיקריות:

  1. פגמים צורניים: שגיאות אלו כרוכות בדרך כלל בטעויות טכניות שנעשו על ידי האדם שמנסח את הצוואה. עם הדוגמאות הנפוצות לפגמים צורניים בצוואות, נמנים איות שגוי של שמותיהם של היורשים בצוואה, מסירת מספר חשבון בנק שגוי או תאריך שגוי.
  2. פגמים הקשורים בסוג הצוואה: חוק הירושה מתווה ארבעה סוגים ספציפיים של צוואות, שלכל אחת מהן מערכת התנאים שלה שיש לעמוד בהם כדי שהמסמך ייחשב תקף משפטית. אי עמידה בתנאים אלה הופכת את הצוואה לפגומה. למשל, אם צוואה דורשת עדים, אך הם לא חתמו על המסמך, או אם צוואה נערכת בעל-פה מבלי לרשום מיד את תוכנה בכתב.
  3. פגמים מהותיים: חוק הירושה מזהה גם פגמים מסוימים כעילות מהותיות לפסילת הצוואה. בין הדוגמאות נכללים מקרים בהם הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המוריש במהלך עריכת הצוואה או אם נהנה מהצוואה היה מעורב בעריכתה.

 

האם כל פגם מביא בהכרח לביטול הצוואה?

אף שלכאורה ניתן היה להניח שכל פגם בצוואה יבטל אותה אוטומטית, אין זה בהכרח כך. חוק הירושה מעניק לבית המשפט סמכות לקיים גם צוואות פגומות, בהינתן שלושה תנאים ספציפיים: 

  1. על בית המשפט להשתכנע באמיתות הצוואה.
  2. הפגם חייב להיות בר תיקון.
  3. הצוואה צריכה לשקף במדויק את הכוונות האמתיות של המוריש.

התנאי הראשון נוגע לשאלת האותנטיות של מסמך הצוואה. מטרתו להבטיח כי הצוואה אינה מזויפת אלא תקפה ומהימנה, ללא כל ספק סביר לגבי אמיתות המסמך ככזה שאכן נוצר בידי המוריש.

התנאי השני מחייב כי הפגם בצוואה יהיה בר תיקון. חשוב לציין שלא כל ליקוי ניתן לתיקון, אלא בעיקר פגמים טכניים מינוריים. אם נסיבות המקרה מאפשרות לבית המשפט לברר את כוונתה האמיתית של הצוואה למרות פגמים אלו, ניתן לתקן אותם, ולקיים את הצוואה בהתאם.

התנאי השלישי נועד לאשר כי הצוואה נוצרה מרצון על ידי המוריש ומייצגת נאמנה את כוונותיו האמתיות. הדבר מבטיח שהצוואה משקפת במדויק את רצונותיו האמיתיים של המוריש, ושהיא נקייה מכל השפעה או כפייה חיצונית.

צוואה פגומה

 

באילו נסיבות עשויה להתאפשר פסילת צוואה פגומה?

כפי שהוזכר קודם לכן, אם צוואה תיחשב אותנטית ומייצגת במדויק את כוונות המוריש, היא לא תבוטל, גם אם נוכח בה פגם, בהינתן שהוא בר תיקון. עם זאת, ישנם ליקויים מסוימים שאינם ניתנים לתיקון, כאמור, כגון מקרים בהם ראיות מוכיחות קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המוריש. במצבים כאלה, הצוואה אינה משקפת באמת את כוונותיו האמתיות של המוריש ויש לפסול אותה.

 

כיצד מתנהל הליך ההתנגדות לצוואה הפגומה?

החלטת בית המשפט בשאלה האם לפסול צוואה או לא, עומדת על הפרק בעת הגשת התנגדות לקיום הצוואה, מה שמביא את בית המשפט ליתן צו לקיום הצוואה או לפסול את הצוואה.

במהלך הליך הבקשה מציג הצד המתנגד לצוואה טיעונים התומכים בפסילתה, ועליו מוטל נטל ההוכחה להיותה צוואה עם פגמים מהותיים. במידה והמתנגד יוכיח בהצלחה כי אכן מדובר על צוואה שהיא פגומה מיסודה, עובר לאחריות המבקש לקיימה, נטל ההוכחה לתקפותה. 

על המבקש לקיים את הצוואה הפגומה חרף פגמיה, לשכנע את בית המשפט שהפגם ניתן לתיקון, ובכך להצדיק את כיבוד הצוואה הקיימת. חשוב לציין כי על בית המשפט להשתכנע על סמך הראיות שהוצגו, כי הצוואה אכן משקפת את כוונותיו האמתיות של המוריש ונוצרה ברצון. בתרחיש זה יכול בית המשפט לאשר את קיומה של הצוואה, למרות הפגם שזוהה בה.

 

אילו פגמים צורניים בצוואה עלולים להיחשב כפגמים בלתי הפיכים המחייבים את פסילתה?

פגמים צורניים מסוימים בצוואה עלולים להביא לביטולה, לרבות מצבים כגון נוכחות של עד אחד בלבד במקום שניים במעמד עריכת צוואה בעדים, היעדר חתימה במסמך, צוואה בכתב יד שלא נוצרה רק בכתב ידו של המוריש, צוואה עם עדים שחסרות בה חתימת המוריש או חתימות עדי הקיום ואישורם, צוואה בכתב של המנוח ללא תאריך או חתימה ונסיבות דומות.

בבית המשפט העליון נקבע זה מכבר כי מרכיבים מסוימים בצוואה נחשבים סטטיים ואינם ניתנים לתיקון. מרכיבים אלו כוללים את הדרישה לטופס כתוב, נחיצות העדים במקרה של צוואה בעדים ודרישות דומות נוספות. ברגע שמרכיבים חיוניים אלו אינם מתקיימים, לא ניתן לתקן אותם רטרואקטיבית בדרך כלל, מה שיוביל לביטול פוטנציאלי של הצוואה.

 

מהם הפגמים הניתנים לתיקון בצוואה?

במקרים של צוואות פגומות נדרש בית המשפט להעריך האם עדיין ניתן לאכוף את הצוואה למרות קיומו של פגם צורני בה. במקרים מסוימים ניתן לתקן ליקויים ספציפיים המאפשרים את קיום הצוואה. הדוגמאות לליקויים הניתנים לתיקון כוללות טעות בתאריך, חתימת עדים לאחר עריכת הצוואה וחתימת המוריש.

ניתן גם לתקן שגיאות הקלדה וטעויות סופרים, היות ולרוב מדובר בטעויות שאינן משנות את הנסיבות בפועל, כגון שגיאות במספרי חשבונות בנק או בפרטים אישיים, כדוגמת תאריכים או בשמות היורשים. טעויות כאלה אינן פוסלות את הצוואה, שכן הן אינן משפיעות על תוכנה או מעוררות ספקות לגבי החלטת המוריש וכוונתו הסופית.

בית המשפט העליון קבע כי ניתן לתקן מרכיבים דינמיים מסוימים בצוואה, כגון אישור שופט במקרה של צוואה שנערכה בפני רשות או זיכרון דברים שנערך עבור צוואה בעל-פה. עם זאת, תיקונים מותרים בדרך כלל רק כאשר ניתן להבחין בכוונותיו האמתיות של המוריש חרף הפגמים הטכניים במסמך.

 

מה קורה במידה וצוואה פגומה נפסלת?

פסילת צוואה פגומה בשלמותה, מובילה לכך שחלוקת העיזבון תפעל לפי סדר הירושה החוקי כקבוע בחוק הירושה על פי דין, תוך התעלמות מההוראות המפורטות בצוואה. 

 

צוואה פגומה – סיכום

התנהלות סביב צוואה פגומה, מהווה נושא מורכב במיוחד ברמה המשפטית והרכושית. כדי להגן על כוונות המוריש ולהבטיח שרצונותיו יתממשו לאחר פטירתו ושיתבצע מעבר חלק של הנכסים אל מוטביו, חיוני לפנות לסיוע משפטי מקצועי עוד במעמד עריכת צוואתכם. גם יורשים המתמודדים עם קשיים במימוש צוואה פגומה או נדרשים להגיש התנגדות לצוואה שהתגלו בה פגמים משמעותיים, ייטיבו לעשות אם יפנו בהקדם לייעוץ משפטי של עו"ד צוואות מנוסה. 

עו"ד יניב אור, עורך דין מוביל לענייני צוואות וירושה, כאן כדי לספק לכם הכוונה משפטית המותאמת לנסיבות הספציפיות שלכם. פנו עוד היום למשרדנו כדי להגן על האינטרסים שלכם ולהבטיח שקט נפשי לעתיד שלכם וליקיריכם.

 

כן, במקרים בהם נטען כי הצוואה פגומה, בית המשפט יבחן האם ניתן לתקן את הפגם כדי שאפשר יהיה לממש את הצוואה למרות קיומה. 

ישנם סוגים של פגמים טכניים שניתן לרוב לתקן בצוואה פגומה ובהם: תאריכים שגויים, חתימות עדים שהוספו רק לאחר ניסוח המסמך, ושגיאות סופרים כמו טעות הקלדה או שגיאה במספר חשבון בנק או שם של מוטב. כל אלו הם לרוב פגמים הניתנים לתיקון, שכן הם אינם משנים את תוכן הצוואה או מהות הוראותיה.

כן, בית המשפט העליון פסק בעבר כי ניתן לבצע תיקונים למרכיבים דינמיים כמו אישור השופט בצוואות בפני רשות או זיכרון דברים בצוואות בעל פה, כל עוד ניתן להבחין בכוונתו האמיתית של המוריש נוכח הטעות.

לא, ליקויים מסוימים, כגון פגמים מהותיים הפוגעים ברצונו החופשי של המוריש כגון השפעה בלתי הוגנת או הוראות בצוואה לטובת אדם שנטל חלק בעריכת המסמך, אינם ניתנים לתיקון ועלולים להביא לפסילת הצוואה.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

הסכם ממון: מדריך מלא

הסכם ממון משמש כמסמך משפטי מחייב המתווה את חלוקת רכושם של בני זוג במקרה של גירושין. מטרתו העיקרית היא להגן

חוק התיישנות ירושה

במקרים מסוימים חלה על ירושה תקופת התיישנות של שבע שנים, החל מהרגע שנודע ליורשים על זכותם לחלק שטרם מומש בעיזבונו

הסכם ממון מול צוואה

במקרים מסוימים, עלול להתרחש סכסוך יורשים עקב קונפליקט שמתגלה בין הסכם ממון מול צוואה. לא אחת ההנחיות במסמכים אלו סותרות

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון או כפי שהוא נקרא בקצרה "הסכם ממון" הוא מסמך משפטי המשמש כהסדר חוזי בין בני זוג המבקשים

הסכם מתנה מול צוואה

הסכם מתנה אל מול צוואה היא שאלת השאלות כאשר אדם מעוניין לתכנן את עזבונו בבטחה תוך רווחה מקסימלית ליורשיו. אך

מס שבח ירושה

אחד המיסים המשמעותיים בעת מכירת דירה הוא מס שבח. אבל מה קורה כשקיבלנו דירה בירושה. האם יש מס שבח בירושה?

איך מגישים תביעת צוואה

השאלה איך מגישים תביעת צוואה רלוונטית במקרים בהם יורשים מאמינים כי ישנו משהו פסול המצדיק את פסילת הצוואה. לצורך הגשת

עורך דין לענייני ירושה

כל המידע והפרטים על הגשת צו ירושה בעזרת עורך דין לענייני ירושה, תשובות מאת עורך הדין יניב אור. האם ניתן

צו ירושה מחיר

כשאדם נפטר מן העולם, ואין לו צוואה, יש צורך להוציא צו ירושה. מה זה צו ירושה? איך עובדת הפרוצדורה של

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים