עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים שנכחו במעמד החתימה, אך מהן הדרישות המשפטיות לצוואה בעדים תקפה, איך ניתן להתנגד לצוואה בעדים ואילו ראיות נדרשות כדי לערער על תוקפה של צוואה זו? על כך ועוד במאמר המקיף שלפניכם.

 

מהן הדרישות המשפטיות לצוואה בעדים תקפה?

המקור לצוואה בעדים נמצא בחוק הירושה בסעיף 20 בו נכתב כך: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

לפי החוק, הרכיבים העיקריים של צוואה בעדים, הם: קיומו של מצווה כלומר מוריש, שני עדים, העובדה שהצוואה נערכה בכתב, נחתמה ע"י העדים והמצווה וצוין בה תאריך.
מה זה אומר? שאם אין את הדברים הללו, אין מדובר בצוואה שנערכה בפני עדים, אלא כנראה צוואה דווקא מסוג אחר.

יש לציין ש"סוג אחר", הכוונה צוואה בכתב יד, בפני רשות כמו נוטריון, וצוואה בעל פה. בדרך כלל נוסח הצוואה בעדים דומה מאוד לנוסח הצוואה הרגילה, כאשר הסוגיות המשפטיות העיקריות שעומדות בפני בתי המשפט כשהם דנים בעניין, מגיעות לשאלות על מהות ההוראות שמופיעות בצוואה, וכן הצורה בה כתובה הצוואה.

 

מהי התנגדות לצוואה בעדים?

התנגדות לצוואה בעדים מאפשרת למתנגד לערער על תקפותה של צוואה שנערכה בפני עדים באמצעות חוק הירושה. כאן החוק מבחין בשני סוגים של התנגדות אשר לעיתים קרובות משולבים באותו מסמך של המתנגד.

סוג ההתנגדות הראשון משלב את העילות המרכזיות להתנגדות לצוואה בעדים כגון: העדר כשירות של המצווה, השפעה בלתי הוגנת, הוראות סתומות, בלתי חוקיות, בלתי מוסריות וצוואה שיש בה הוראה לטובת עד הנוטל חלק בעריכת הצוואה.

הסוג השני של ההתנגדות מבחין בהתנגדות לצוואה בעדים על רגע פגמים במרכיבים צורניים יסודיים קונסטיטוטיביים שנפלו בצוואה לעומת פגמים במרכיבים צורניים דינאמיים.

כך למשל, אם נפל בצוואה פגם או חסר במרכיב צורני יסודי קונסטיטוטיבי, בית המשפט יפסול את הצוואה, ואילו אם נפל בצוואה פגם או חסר במרכיב צורני דינאמי ישתמש בית המשפט בסמכות המוקנית לו על פי סעיף 25 לחוק הירושה ויקיים את הצוואה חרף הפגמים הצורניים שנפלו בצוואה. אך מה ההבדל בין שני סוגי הפגמים?

בסעיף 25(ב)(2) לחוק הירושה נקבעו מרכיבי היסוד בצוואה בעדים והם:

הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. קיומם של שלושת תנאים אלה הוכרו כתנאים שבלעדיהם אין צוואה בעדים כלומר : מצווה, כתב ושני עדים. לעומת דרישת החוק הכוללת חמישה תנאים שהם שלושת התנאים הנ"ל ובנוסף הצוואה תצוין בתאריך ותיחתם בידי המצווה.

 

מה תפקידם וחשיבותם של עדים בצוואה בעדים?

תפקידם של עדים במהלך עריכת צוואה בעדים הוא חשוב מאוד, והפסיקה בבית המשפט העליון כבר עסקה בכך רבות וקבעה שעל המצווה להציג לעדים את צוואתו, העדים ראו את המסמך, שמעו את דברי המצווה והם מצהירים (או מעידים) לפני בית-המשפט כי המסמך שקיומו התבקש הוא הצוואה שהמצווה הביא בפניהם דנ"א 7818/00 אהרן נ' אהרוני.

השופט שילה, בספרו פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965  קבע שלעד בצוואה בעדים ישנם ארבעה תפקידים: בשניים הוא משמש ככלי קיבול פסיבי להצהרת המצווה שזו צוואתו וצפייתו במעשה החתימה ובשניים נוספים הוא מאשר בכתב  שהוא היה עד הן להצהרת המצווה, שזו צוואתו והן לחתימתו  "…. עשו העדים את המוטל עליהם על פי האמור בסעיף 20, חזקה שהצוואה תקפה, ומי שרוצה לתקוף אותה מסיבה זו או אחרת, עליו הראיה" (כרך א', עמ'  197).

 

אילו ראיות נדרשות להוכחת התנגדות לצוואה בעדים?

לצד הראיות הנדרשות להוכחת עילות ההתנגדות המרכזיות אפשר להוכיח התנגדות לצוואה בעדים גם בעזרת הוכחת שני סוגים של פגמים בצוואה: פגם ברכיבים העיקריים שכתובים בחוק, כמו סיטואציה בה אין עדים כלל. מקרה נוסף שפוסל את הצוואה הוא במקרה שאחד העדים לקיום הצוואה אינו כשיר להיות עד מפאת היותו קטין, או פסול דין.

אפשרות נוספת להוכחת התנגדות לצוואה היא להוכיח שלעד בצוואה היה אינטרס בצוואה, ואז יש ניגוד עניינים. במקרה של ניגוד עניינים, העד אינו אובייקטיבי וממילא פסול גם לעדות בנוגע לעריכת הצוואה.

חשוב לציין כי חוסר של חתימת המוריש, או חוסר חתימת העדים על הצוואה, לא מהווה פגם שבגללו ניתן לפסול את הצוואה, אלא במצב כזה, בית המשפט מתקן את הצוואה.

 

כיצד יכולים עדים לצוואה למסור עדות בדיון התנגדות?

עדים נדרשים לתת את עדותם בדיון בהתנגדות, תחילה באמצעות תצהיר המוגש לבית המשפט ומצורף לכתב הטענות של אחד הצדדים שביקש מהם לעשות כך.

בשלב מאוחר יותר ככול והליך ההתנגדות יתקדם לשלב ההוכחות, יידרשו העדים לתת את עדותם באמצעות תצהיר עדות ראשית שהוא דומה במהותו לתצהיר הראשון שהגישו לבית משפט אם כי הוא יכול להיות מפורט ומקיף יותר. אם מתקיים דיון הוכחות בהליך התנגדות לצוואה, ניתן לזמן עדים גם למתן עדות ראשית, וזאת במקרה שלא ניתן לקבל מהם תצהיר.

מתי זה קורה? כשעד הופך בעצם לעוין, כלומר, תומך בצד שכנגד, או שאין לאף אחד קשר אתו.

 

האם גם עורך הצוואה בעדים יכול להיות עד בהליך ההתנגדות?

עורך צוואה בעדים הוא בד"כ עורך דין המשמש גם כעד בצוואה. ניתן בהליך של התנגדות לזמן את עורך הדין שערך את הצוואה ושימש בה בנוסף כעד על מנת שישפוך אור בפני בית המשפט על תהליך עריכת הצוואה, הצהרת המצווה, חתימת המצווה ועל כך שהוא היה עד לכל התהליך.

 

מה קורה אם בית המשפט יאשר את ההתנגדות לצוואה בעדים?

אם אכן התברר שההתנגדות מבוססת על ראיות מהימנות, ואכן יש בעיה כלשהי בעדים, בצורה או בתוכן שנערכה הצוואה, בית המשפט יכול לקבל את ההתנגדות. במצב כזה, כשההתנגדות מתקבלת, הצוואה בעצם נפסלת על ידי בית המשפט. המשמעות היא שלא ניתן צו קיום לצוואה, ובעצם כבר אין לה תוקף.

 

איזה חלקים יש בצוואה בעדים?

צוואה בעדים מורכבת מארבעה חלקים:

החלק הראשון מיוחס לכותרת הצוואה אשר מכילה גם את פרטי המוריש, כתובתו והיותו בדעה צלולה להבחין בטיבה של הצוואה ועל רצונו  לצוות על מה שיעשה ברכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו.

החלק השני בצוואה יפרט את עזבונו ורכושו של המוריש תוך פירוט כללי המכיל את כל רכושו של המוריש ומנגד נכסים משמעותיים כגון: נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, חברה בע"מ ופריטים יקרי  ערך יקבלו אזכור ספציפי בצוואה.

החלק השלישי יפרט את חלוקת עזבונו של המוריש תוך שיוך הנכסים ליורשים באופן ספציפי.

החלק הרביעי מיוחס לחתימת המוריש והצהרת שני עדים המאשרים בכתב את צלילות דעתו של המוריש, העדר השפעה בלתי הוגנת, נוכחות המוריש והעדים במעמד החתימה, העדר קרבה למוריש או הנאה בעיזבון ולבסוף חתימת העדים בדעה צלולה על הצוואה.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ביטול צו קיום צוואה

צו ירושה או צו קיום צוואה הינם בבחינת פסק דין מחייב. ביטול צו קיום צוואה הינו הליך חריג המתאפשר רק

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן,

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה? התנגדות לצוואה היא ערעור משפטי על תוקפה של צוואה. זה מתאפשר באמצעות סעיף 67 לחוק הירושה התשכ”ה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים