עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ביטול צו קיום צוואה

צו ירושה או צו קיום צוואה הינם בבחינת פסק דין מחייב. ביטול צו קיום צוואה הינו הליך חריג המתאפשר רק בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 72 לחוק הירושה. סעיף זה מאפשר "לפתוח מחדש" את ההליך ולהביא לביטול הצו שניתן. מדובר בהליך מורכב המצריך עמידה בתנאים מחמירים, אך הוא מאפשר לבית המשפט לשקול מחדש את ההחלטה בנסיבות המתאימות. יש לפעול בזהירות ובהתאם להוראות החוק על מנת להצליח בהליך זה.

 

סעיף 72 לחוק הירושה – מתי ניתן לבטל צו קיום צוואה?

סעיף 72 לחוק הירושה קובע 3 תנאים מוקדמים להגשת בקשה לביטול צו קיום צוואה:

 1. הבקשה צריכה להיות מוגשת בידי מעונין בדבר.
 2. העובדות או הטענות חייבות להיות כאלו שלא היו בפני הרשם לענייני ירושה או בית המשפט בזמן מתן צו קיום צוואה.
 3. האם יכול היה המבקש להביא את העובדה או הטענה לפני מתן הצו או שיכול היה להביאם לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסמוכה הראשונה?

 

הפסיקה שרטטה 10 כללים ברורים לדרך הפעלת שיקול הדעת השיפוטי בנוגע לבקשה לפי סעיף 72 לחוק הירושה תשכ"ה 1965 אשר סוכמו ע"י כב' השופט אסף זגורי בת"ע 22121-03-10:

 1. קבלת בקשות לביטול צו קיום צוואה הן בגדר חריג ולא הכלל.
 2. מניין הזמן: אמנם האיחור או השיהוי נמדדים מהיום שבו נודעה "העובדה החדשה" ולא מיום הפטירה, אך יחד עם זאת, יש לזכור כי בגדר אותה "עובדה חדשה" באה גם עובדה שהייתה אפשרות כי המבקש ידע עליה, לו בדק כדבעי.
 3. יש לבחון, את מידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדה והטענה החדשות לפני ביהמ"ש.
 4. כן יש לברר מהו הסברו של המבקש לאיחור בהגשת הבקשה, ומהי מידת הסבירות או אי הסבירות להסבר זה.
 5. הדגש אינו על מידת השיהוי אלא על ההסבר לשיהוי ומידת סבירותו של הסבר זה. נוסחת האיזון בהקשר זה קבעה שככל שההסבר לשיהוי סביר יותר לא תהווה מידת השיהוי, מכשול, אף אם מדובר באיחור של שנים. יחד עם זאת ובמבחן המציאות, למשך הזמן יש בהחלט משמעות ; הגם שהיו מקרים שתוקנו צווי ירושה או צווי קיום צוואה לאחר 30 יום, 3-7 שנים, הרי שמקום שהתקופה עלתה על 10 שנים, הדבר נתפס "כשיהוי בלתי סביר".
 6. ככל שהשיהוי נמשך לאורך זמן רב יותר, כך גם יהפוך נטל השכנוע מצד המבקש להסברת השיהוי לכבד יותר.
 7. יש לבחון מה טיבה, מהותה ומשקלה הלכאורי של העובדה החדשה שמצדיקה לטענת המבקשים את שינוי צו הירושה המקורי.
 8. יש לשאול האם השהיית הגשת הבקשה מקשה על אחד הצדדים המעוניינים בעיזבון, בהבאת חומר ראיות לפני ביהמ"ש לביסוס טענותיו.
 9. יש לבדוק מה מידת חומרת הפגיעה בכל אחד מהצדדים עקב שינוי צו הירושה המבוקש.
 10. ולבסוף יש לשקול מה הקושי שהשיהוי עלול לגרום בבירור זכויותיהם המהותיות של הצדדים.

 

ביטול צו קיום צוואה הדדית -מתי ניתן לבטל צו קיום צוואה הדדית?

צו קיום צוואה הדדית הינו צו חשוב ומשמעותי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג. הצו ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה לאחר שהוגשה בקשה מטעם בן הזוג הנותר לגבי צוואה הדדית תקפה וברורה, המעוגנת בחוק. במקרה של צוואה הדדית, הרשם לענייני ירושה יידרש לתת את צו קיום הצוואה פעמיים – פעם אחת לאחר פטירת בן זוג אחד, ופעם שניה לאחר פטירת בן הזוג השני.

חשוב לציין כי הבקשה לביטול צוואה הדדית צריכה לציין את שני צווי קיום הצוואה שניתנו עבור הצוואה של שני בני הזוג.

ביטול צו קיום צוואה הדדית ע"י ילדיהם של בני זוג בצוואה הדדית שנקבעו כיורשים עתידים לאחר פטירת שני בני הזוג יכול להיעשות לאחר פטירת שני בני הזוג.

בית המשפט העליון בפרשת עאסי רעא 3154/94 קבע כי המושג 'מעונין בדבר' הינו מי שיש לו זכות "ישירה" בעיזבון ולא בנו של זוכה (כלומר בנו או בתו של בן זוג) פוטנציאלי ועל כן לאחר פטירת בן זוג אחד ילדיהם של שני בני הזוג נחשבים כיורשים עתידים ופוטנציאלים ולא כמי שיש להם זכות ישירה בעיזבון.  

 

בקשה לביטול צו ירושה דוגמא

בקשה לביטול צו קיום צוואה מורכבת משלושה חלקים:

 • החלק הראשון כותרת המפרטת את מהות הבקשה:

בקשה לביטול  צווי קיום צוואה

 • החלק השני תמצית הטענות עד 2 עמודים:

תיאור תמציתי של בעלי הדין

הסעד המבוקש באופן תמציתי

המבקשים המיוצגים ע"י ב"כ כמפורט לעיל מתכבדים בזאת להגיש בקשה לביטול צווי קיום צוואה בהתאם לסעיף 72(א) לחוק הירושה תשכ"ה 1965 שניתנו בתיקים כדלקמן מהנימוקים המפורטים בבקשה זו:

תיק מס' 188689 ביום 1.1.24 ע"י כב' הרשם לענייני ירושה בתל אביב בעניין המנוחה ישראלית ישראלי ז"ל ת.ז 111111. מצ"ב מסומן כנספח א'. 

תיק מס' 188690 ביום 1.2.24  ע"י כב' הרשם לענייני ירושה בתל אביב בעניין המנוח ישראל ישראלי ז"ל ת.ז 111112. מצ"ב מסומן כנספח ב'

תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת הבקשה ומתי נולדה.

העובדות המקנות סמכות לבית המשפט

 • החלק השלישי תמצית הטענות עד 9 עמודים:

חלקו השלישי של כתב הטענות יכלול את פירוט העובדות המשמשות יסוד לכתב הטענות וכל מידע נוסף, שתכליתו לסייע בהבהרת המחלוקת ובמיקוד הפלוגתות שבין בעלי הדין.

 

התיישנות בקשה לביטול צו קיום צוואה

סעיף 21 לחוק ההתיישנות קובע כי פסק דין הטעון ביצוע שעברו עליו 25 שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כלשהיא כדי לבצעו רשאי החייב לטעון לטענת התיישנות אולם בית המשפט העליון בע"א 288/95 קבע כי צו קיום צוואה אינו נכלל בגדר פסקי דין הטעונים ביצוע.

בנוסף בהתאם לסעיף 71 לחוק הירושה צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו מכאן ניתן להבין שעל צו קיום צוואה לא תחול התיישנות.

האם לבקשה לביטול צו קיום צוואה ישנה תקופת התיישנות? -התשובה היא כן. בניגוד לצו קיום צוואה מרוץ ההתיישנות לבקשה לביטול חלה בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה כפי שפירטנו לעיל.

  

בקשה לתיקון צו קיום צוואה

בקשה לתיקון צו קיום צוואה אף היא נכללת בגדרו של סעיף 72 לחוק הירושה והתנאים המפורטים בה. אולם, חשוב לשים לב לעובדה כי בקשה לתיקון צו קיום צוואה נעשית בדרך כלל להבדיל מבקשה לביטול, בהסכמת כל היורשים, ולעיתים קרובות עבור פגמים טכניים שנפלו בצו קיום צוואה, כמו שמות ותעודות זהות לא נכונים או אפילו ציון חלקיהם של היורשים. בהתאם לכך, הליך זה הוא פשוט יותר ומהיר יותר מהליך ביטול צו קיום צוואה.

 

לסיכום

על אף שצו קיום צוואה הוא פסק דין סופי ומחייב, החוק מאפשר בנסיבות מסוימות לערער עליו ואף לבטלו. סעיף 72 לחוק הירושה קובע את התנאים המדויקים בהם ניתן לפתוח מחדש את ההליך ולשנות את ההחלטה המקורית. מדובר בהליך מורכב ומחייב הצגת ראיות משכנעות, אך הוא קיים ומאפשר לתקן טעויות או לשנות החלטות שניתנו בעבר. חשוב להכיר את הזכויות המעוגנות בחוק ולפעול בהתאם להן כדי להגן על האינטרסים של היורשים.

משרדנו מתמחה בייצוג לקוחות בהליכי ביטול צו קיום צוואה. בעל ניסיון רב שנים בתחום, עו"ד יניב אור יספק לך ייעוץ מקצועי ויטפל בתיק שלך באופן אישי ומסור. אל תוותר על זכויותיך בירושה – פנה אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ולטיפול בהליך ביטול צו הקיום בצורה מיטבית.

 

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

התנגדות לצוואה: נטל ההוכחה

כשמדברים על התנגדות לצוואה, ישר מן הסתם עולים בראשכם סכסוכים משפחתיים אישיים שלכם מן העבר, או כאלה שראיתם בסרטים. ואכן,

התנגדות לצו ירושה

אם משפחתכם מתעסקת כעת בסיטואציה של ויכוחים על ירושה או על קיום צוואה, מן הסתם נתקלתם במונח התנגדות לצו ירושה.

עילות התנגדות לצוואה

פעמים רבות ישנם יורשים שרוצים להעלות כל מיני התנגדויות לצוואה, אם זה כי היא לא בדיוק כפי שהם ציפו, ואם

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר

התנגדות לצוואה

מהי התנגדות לצוואה? התנגדות לצוואה היא ערעור משפטי על תוקפה של צוואה. זה מתאפשר באמצעות סעיף 67 לחוק הירושה התשכ”ה

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים