עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

התנגדות לצוואה נוטריונית

אם אתם מעורבים באיזה שהוא סכסוך ירושה, מהר מאוד תיווכחו לדעת שהתנגדות לצוואה נוטריוניות אינה עניין של מה בכך. מדובר בהתנגדות קשה יותר מהתנגדות לצוואה "רגילה", והמבחנים בפסיקה ובחוק מחמירים יותר. מה זה אומר צוואה נוטריונית? איך עובד הליך ההתנגדות אליה? ובכלל, למה צריך ייצוג משפטי לצורך כל זה? כל הפרטים במאמר שלפניכם:

 

מהי צוואה נוטריונית?

חוק הירושה מפרט מה הן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה. על פי חוק הירושה, התשכ"א – 1965, אפשר לערוך בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. הכוונה ב"לפני רשות", מפורשת בסעיף 22(א) לחוק הירושה שקובע שהיא תיעשה באמירת דברי הצוואה בעל פה בפני רשם בית משפט, שופט, רשם לענייני ירושה או בית דין דתי. במקרה הזה, דין נוטריון, מוגדר לפי סעיף 22(ז) לחוק כמו דין השופט.

היתרונות של אישור כזה הוא בכך שאישור של צוואה בדרך הזאת, מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי.

מה זה אומר? הוודאות של הקבילות של הצוואה גדולה יותר, ולכן גם ההסתברות שצאצאים נוספים של המנוח, שרואים את עצמם יורשם, יוכלו לגרום לביטול הצוואה, דרך התנגדות לקיומה, קטנים יותר. בהגשת צוואה נוטריונית, יש לצרף, לפי חובה חוקית, חוות דעת רפואית מטעם מומחה רפואי, אמידות כשירות המצווה.

 

מהן העילות להתנגדות לצוואה נוטריונית?

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון או למעשיו לדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, והכל כאמור באישור". מסיבה זו, ישנה משמעות גדולה מאוד לחקירת הנוטריון. אישור של הנוטריון שלא נעשה כדין, או אי תשומת לב שלו לאישור הצוואה, יכול להוות עילה להתנגדות. המהימנות של הנוטריון, תעלה כנראה די מהר, בשלב של התנגדות לצוואה נוטריונית.

עילה נוספת להתנגדות היא שנוסח האישור הנוטריוני שמופיע אינו כפי דרישות הדין לעריכת צוואה נוטריונית. בסוף, המבחן, כפי שאף נאמר בפסיקה, ע"א 2098/97 בוסקילה נ' בוסקילה, הוא בשאלה האם המנוח היה כשיר, והאם הצוואה מקיימת את רצונו. בסוף, הפסיקה קבעה ארבעה רכיבים עיקריים לעניין צוואה: מודעות המנוח לעובדה שהוא עורך צוואה, ידיעתו בדר היקף רכושו, מודעתו באשר לתוצאות עריכת הצוואה על יורשיו, והיותו בעל דעה צלולה ופרשנות נכונה של המציאות. אם חסר אחד מהם, קמה עילה להתנגדות.

 

האם יש מגבלות זמן להגשת התנגדויות לצוואה נוטריונית?

תקנה 19 לתקנות הירושה קובעת את המתווה הנורמטיבי להגשת התנגדות לקיום מסמך ירושה. בין השאר, מפרטת התקנה כי ככלל 14 ימים ממועד פרסום הודעת הרשם לענייני ירושה על הגשת בקשה לקיום מסמך ירושה, זה הזמן המתאים להגיש התנגדות לבקשה. כלומר, יש שבועיים להגיש התנגדות כזאת.

 

איך מגישים התנגדות לצוואה נוטריונית?

כאמור, תקנה 19 מתווה את אופן הגשת ההתנגדות. על המתנגד לעקוב אחר הודעות הרשם לענייני ירושה, כדי לעמוד בסדר הזמנים, 14 יום להגשת ההתנגדות. לאחר מכן יש להגיש כתב התנגדות, ובו הנימוקים לפיהם יש לפסול את מסמך הירושה. יש לצרף לכתב ההתנגדות תצהיר מאומת בפני עורך דין, שמפרט את כלל העובדות המוזכרות בכתב ההתנגדות. לאחר מכן, יש לשלם אגרה בגין הגשת התנגדות, ויש לצרף לכתב ההתנגדות את עותק הקלה מתשלום האגרה.

יש להגיש את כלל המסמכים, במספר עותקים, כפי מספר המשיבים, לרשם לענייני ירושה. לאחר מכן, מועבר התיק לבית משפט לענייני משפחה, שהוא זה שמוסמך לדון בהתנגדויות. מגיש הבקשה למתן צו קיום נרשם כתובע, והמתנגד נרשם כנתבע. לאחר מכן, ישנם הליכים מקדמיים של עיון במסמכים ובקשת לגילוי מסמכים, ולאחר מכן התיק נקבע לשמיעת הוכחות. שם גם מופיעים התצהירים למיניהם, ומובאות חוות דעת של מומחים. אותם מומחים נחקרים על ידי עורכי הדין, משני הצדדים. ולאחר מכן מגישים סיכומים. בית המשפט מחליט האם לקבל את ההתנגדות.

 

אילו ראיות עלי להציג בעת התנגדות לצוואה נוטריונית?

על המתנגדים לעמוד בנטל הוכחה מוגבר. ובין השאר להביא ראיות לכך שכושר שיפוטו של המצווה בעת עריכת הצוואה היה פגום, וכי המצב שנוצר נוצל על ידי הנהנה מהצוואה. במקרה כזה בית המשפט עשוי להורות על ביטול צוואה. לדוגמא בעמ"ש 48729-03-19 קיבל בית המשפט ערעור, והורה על ביטול צוואה, ועל מתן צו ירושה במקום צוואה שבוטלה, וזאת לאחר שנוכח לדעת שהצוואה לא משקפת את הרצון האמתי של המנוחה. בין השאר, הובאו ראיות שהעידו על מעורבות של הזוכה, הבן, בעריכת הצוואה.

 

האם התנגדות לצוואה נוטריונית מחייבת ייצוג משפטי?

ההתנגדות עצמה לא דורשת ייצוג משפטי, משום שניתן להגיש אותה באופן עצמאי בבית המשפט, לאחר הבאת כל המסמכים הרלוונטיים כמובן. עם זאת, מאוד מומלץ כן להתייעץ על כל מקרה ספציפי עם עורך דין שמבין בתחום הצוואות, ובקיא בדיני הירושה שידע לשקול יחד אתכם את כלל השיקולים, וביניהם הצלחת בקשת ההתנגדות לצוואה. עורך דין מהתחום, ידע מה הן העילות הרלוונטיות, האם הן אכן מוכיחות שלא מתקיים אחד מהרכיבים שמופיע כמבחן. לא כל ערעור על שיקול דעתו של המנוח, יגרום לבקשת ההתנגדות להתקבל, אך בוודאי שיסייע לה להתקדם בדרך לביטול, אם אכן הראיות שתובאנה יוכיחו זאת לגבי שיקול הדעת.

 

כיצד מחליט בית המשפט בהתנגדות לצוואה נוטריונית?

בית המשפט ירצה לבחון בין השאר, על פי סעיף 35 לחוק הירושה, האם הייתה השפעה בלתי הוגנת על עריכת הצוואה. וכך התבטא בעניין זה השופט רובינשטיין בע"א 586/03 חרמון נ' גולוב: "השכל הישר מורנו גם, כי הצטברותם של אירועים וזיקות שאולי כ"א מהם כשלעצמו לא היה בו כדי להציב תווית של נטילת חלק בעריכת הצוואה, הנה בהיקצבם יחד, "במבט-על" אל המכלול, יוצרים הם אותה השתתפות בעריכתה שיש בה כדי לפסול"… לפי זה, בן המשפט שוקל את כלל הפרמטרים, ומחליט האם כל אלה מצטברים לכדי אי עמידה בארבעת המבחנים. שימו לב, שכל בעיה בפרט מסוים, גם אם היא קטנה, מצטרפת לבעיות קטנות נוספות אחרות, ובכך משפעה גם היא על התוצאה הסופית אותה שוקל בית המשפט.

 

אז מה באמת בודק בית המשפט?

התנגדות לצוואה נוטריוניות יכולה להגיע דרך מספר עילות, גם טכניות, לגבי הניסוח והאופן בו נערכה הצוואה, וגם מהותיות, ביחס לכשירותו של המנוח כותב הצוואה בעת כתיבתה. בעניין הטכני, למשל, בעניין תע 41070-08-10 מיכאל גשוק נ' יעקב וייסמן, דחה בית המשפט בקשה לביטול צו קיום לצוואה נוטריונית, מכיוון שהנוטריונית עברה על תקנה 4 לתקנות הנוטריונים, המחייבת הצגת אישור רפואי המעיד על כשירות המוריש לערוך את הצוואה. עם זאת, קבע בית המשפט שפגם זה ניתן לריפוי, ואינו מביא לביטול הצוואה. על המבקש להוכיח את גמירת הדעת והצלילות של המוריש.

לסיכום, בסוף, בית המשפט שואל את עצמו האם היו השפעות חיצוניות פסולות על המנוח המוריש, והאם הוא היה צלול ובמצב רוח הגיוני המאפשר לו לערוך צוואה. אם התשובה לדעת בית המשפט היא שלא היו השפעות, וכי הוא צלול, כדי להצליח להגיש התנגדות לצוואה נוטריונית, יש להביא ראיות מבוססות מאוד שהאדם לא התכוון באמת למה שכתב בצוואה.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
ביטול צו קיום צוואה

צו ירושה או צו קיום צוואה הינם בבחינת פסק דין מחייב. ביטול צו קיום צוואה הינו הליך חריג המתאפשר רק

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאושר ע"י האפוטרופוס הכללי, המסייע לאינספור אנשים צעירים כמבוגרים להבטיח כי כאשר ימצאו את

ייפוי כוח מתמשך – מה זה?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המשמש כחלופה לאפוטרופסות. האפשרות לעריכת מסמך זה מעניקה לכל מבוגר מגיל 18 ומעלה

התנגדות לצוואה בעדים

התנגדות לצוואה בעדים היא הליך משפטי המערער על תוקפה של צוואה אשר נחתמה בנוסף למוריש גם על ידי שני עדים

התנגדות לצוואה הדדית

התנגדות לצוואה הדדית היא הליך משפטי שבו ניתן לערער על תקפותה של צוואה הדדית באמצעות חוק הירושה אך מהן עילות

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים