עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

סוגי הצוואות על פי חוק הירושה

צוואה היא מסמך משפטי, שנכתב או צווה על ידי אדם בטרם מותו, ושם מפורט מה ייעשה בכלל נכסיו של הנפטר לאחר מותו ובאיזה אופן הנכסים יחולקו.

עקרון "חופש הציווי" הוא עקרון משפטי שקיבל הכרה משמעותית בדין הישראלי, בעיקר לאור חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.

משמעות הדבר, היא שככל שצוואה נערכה לפי התנאים הנדרשים בחוק, הרי שתוכן הצוואה יכובד, גם אם לעיתים נראה שבקשתו של הנפטר איננה "הוגנת" או שאיננה תואמת את ציפיותיהם של מי שהאמינו שהם יורשיו.

במאמר זה נדון בצורות הצוואה השונות כפי שהן מופיעות בסעיפים 18 – 25 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

ניתן לומר בהכללה, שככל שהצוואה נערכה כנדרש ובהתאם לצורות הקבועות בחוק, הרי שהצוואה תהא תקפה (למעט בהתקיימותם של סייגים נוספים, שלא יפורטו במאמר זה).

ארבע צורות אפשריות לצוואה

סעיף 18 לחוק, קובע כי צוואה יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות (שופט או נוטריון), צוואה בעל פה. כלומר, כל אחת מן הצורות הללו, ככל שייענו התנאים הנדרשים, תהא תקפה לפי החוק.

יצוין בהערת אגב, כי לצד העובדה כי נקבעו בחוק תנאים ברורים הנדרשים כדי שצוואה תהא תקפה (כפי שיפורטו עתה) הרי שצוואה יכול ותיחשב בתוקף, גם בהתקיים פגמים מסוימים (מרכיבי היסוד – קבועים בסעיף 25 לחוק, פירוט בסיום המאמר).

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה, קובע שכדי שצוואה בכתב יד תהא בתוקף, נדרש שיתקיימו התנאים הבאים:

 • על הצוואה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה.
 • תאריך כתיבת הצוואה יופיע על גבי הצוואה.
 • המוריש יחתום בכתב ידו על גבי הצוואה.

המדובר בתנאים מצטברים, כך שברגע שאחד מהתנאים הללו לא יתקיימו, הרי שהצוואה לא נערכה כנדרש והיא איננה תקפה.

דוגמאות לכשלים אפשריים שיובילו לפסילת הצוואה: המוריש הדפיס את הצוואה במחשב ולא בכתב יד; המוריש לא ציין את התאריך שבו כתב וחתם על הצוואה; המוריש כתב את שמו על הצוואה אך שכח לחתום בחתימתו.

צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה, קובע שכדי שצוואה בעדים תהא בתוקף, נדרש שיתקיימו התנאים הבאים:

 • על הצוואה להיות בכתב (שימוש לב, בניגוד לכתב יד).
 • על הצוואה להיות מצוין התאריך ועליה להיחתם בידי המצווה (המוריש) בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.
 • העדים יאשרו באותו מעמד, באמצעות חתימת על גבי המסמך, שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בנוכחותם.

מדובר בתנאים מצטברים, שעל כולם להתקיים על מנת שהצוואה תהיה תקפה.

דוגמאות לכשלים אפשריים שיובילו לפסלות הצוואה: המוריש חתם על הצוואה שלא בפני העדים (שהגיעו למקום לאחר חתימתו; המוריש לא הצהיר בפני שני עדים כי זוהי הצוואה שלו; הצוואה נערכה בפני עד אחד בלבד; אחד העדים לא חתם על הצוואה כאמור.

ניתן לומר בזהירות, כי מבין צורות הצוואה השונות, זוהי ככל הנראה צורת הצוואה הנפוצה ביותר. לעיתים קרובות הצוואה תיערך בסיוע של עורך הדין, כאשר עורך הדין עצמו ואדם נוסף ישמשו כעדים הנדרשים לפי חוק.

צוואה בפני רשות (שופט או נוטריון)

סעיף 22 לחוק הירושה, קובע מהי צוואה בפני רשות ואילו תנאים נדרשים כדי שזו תהיה בתוקף. יצוין, כי יש שתי דרכים חלופיות לביצוע צוואה בפני רשות, כפי שיצוין עתה:

 • צוואה בפני רשות יכולה להיאמר בפני גורם ברשות (שופט או נוטריון), או להיות מוגשת בכתב לגורם ברשות. אותו גורם לפי החוק הוא שופט, נוטריון, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה או חבר של בית דין דתי
 • ככל שדברי הצוואה נכתבו בידי אותו גורם ברשות, הן ייקראו על ידי המצווה, המוריש, אשר יצהיר שזו הצוואה שלו. לאחר מכן, גורם הרשות יאשר בחתימה על גבי הצוואה שהיא נקראה בפני המוריש ושאכן כך ציווה המצווה.
 • אם תוכן הצוואה נכתב בשפה שאיננה שפתו של המוריש (למשל, צוואה באנגלית אך נכתבה בעברית), הצוואה תתורגם בעל פה למוריש שיאשר את תוכנה ואף המתרגם יציין זאת בחתימתו על גבי הצוואה.
 • במקום לקרוא את הצוואה או לתרגם אותה בפני המצווה, המצווה עצמו יכול לקרוא אותה או לקרוא תרגומה בעצמו.
 • ניתן להפקיד צוואה שנערכה בפני רשות אצל הרשם לענייני ירושה.
 • לעניין עריכה של צוואה בפני רשות מעמדו של נוטריון זהה לשופט.
 • כאשר צוואה נערכת בפני נוטריון היא נקראת צוואה נוטריונית.

המדובר בתנאים מצטברים, שעל כולם להתקיים על מנת שהצוואה תהא תקפה.

כשלים אפשריים באופן עריכת הצוואה: הצוואה הושמעה/ נמסרה בפני אדם שלא מהווה גורם רשות לפי החוק (למשל, לעורך דין שאינו משמש כאחד מהגורמים המצוינים לעיל); המוריש לא הצהיר בפני גורם הרשות שזוהי צוואתו; גורם הרשות לא חתם על גבי הצוואה.

צוואה בעל פה

סעיף 23 לחוק הירושה, קובע שכדי שצוואה בעל פה תהא בתוקף, נדרש שיתקיימו התנאים הבאים:

 • אדם יכול להשמיע צוואתו בעל פה בפני שני עדים, אם הוא חולה הנוטה למות ("שכיב מרע") או מי שרואה עצמו (בנסיבות המצדיקות זאת), כמי שנוטה למות.
  • דוגמא למי שרואה עצמו כנוטה למות: אדם נפגע באופן קשה מאוד בתאונת דרכים וסבור שהוא לא ישרוד.
 • שני העדים שבפניהם הושמעו דברי הצוואה, יכתבו זיכרון דברים שבו יפורט תאריך הציווי ונסיבותיו. את זיכרון הדברים על העדים להפקיד בפני הרשם לענייני ירושה. על כל הפעולות הללו להיעשות מוקדם ככל האפשר.
 • צוואה בעל פה תהא בטלה ככל שעבר חודש ימים מאז הושמעה בפני העדים, והמצווה עדיין בחיים.

צוואה בעל פה, בדומה לשאר הצוואות, כוללת תנאים מצטברים שעל כולם להתקיים. כפי שנדמה, מדובר בצורת צוואה פחות שגרתית, שמצווה על ידי המוריש במעין "עת חירום", כאשר הוא סבור כי הוא נוטה למות וכי ברצונו לצוות מה יהיה על כלל רכושו ולמי הוא יועבר. מכיוון שמדובר בצוואה בעייתית בהרבה מובנים, תנאיה קשוחים וברורים.

דוגמאות לכשלים אפשריים בצוואה בעל פה: דברי המוריש נמסרו לעד אחד בלבד; העדים הנוכחים לא רשמו את דברי המוריש בזיכרון דברים (מסמך כתוב) או שכתבו את דבריו רק לאחר זמן ממושך (למשל, כעבור מספר חודשים); אדם סבר שהוא נוטה למות בנסיבות שלא מצדיקות זאת (למשל, כיוון שמעד ברחוב) אך נפטר בפרק זמן סמוך בעקבות סיבה אחרת לחלוטין (נדרס על ידי רכב).

מרכיבי יסוד בצוואה – סעיף 25 לחוק

ככל שבית המשפט משוכנע שהצוואה משקפת את רצונות האמיתי של המצווה, הוא רשאי לקבל צוואה שנערכה שלא בהתאם לתנאים האמורים, בתנאים הנ"ל:

 • בצוואה בכתב יד: אם כולה ערוכה בכתב ידו של המצווה
 • בצוואה בעדים: הצוואה בכתב והובאה בפני שני עדים.
 • בצוואה בפני רשות: הצוואה נאמרה או הוגשה לרשות בפני המצווה עצמו.
 • בצוואה בעל פה: הצוואה נאמרה בפני שני עדים שבעת שנטה למות או האמין שנטה למות בנסיבות המצדיקות זאת.

 

 סיכום

דיני ירושה וצוואות ועיסוק בצוואות הוא נושא שעלול להיות רגיש ומתוח. משרדנו בעל ניסיון רב בתחום מייעץ ומלווה לקוחות מזה שנים רבות בעולם דיני הירושה והעיסוק ועריכה של צוואת מזה שנים רבות. ככל שאתם מתלבטים, זקוקים להכוונה ראשונית, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ונסייע בהתאמה לכל אחד ואחת.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

הסכם ממון: מדריך מלא

הסכם ממון משמש כמסמך משפטי מחייב המתווה את חלוקת רכושם של בני זוג במקרה של גירושין. מטרתו העיקרית היא להגן

חוק התיישנות ירושה

במקרים מסוימים חלה על ירושה תקופת התיישנות של שבע שנים, החל מהרגע שנודע ליורשים על זכותם לחלק שטרם מומש בעיזבונו

צוואה פגומה

אנשים רבים מחליטים לערוך צוואה במהלך חייהם, שהיא מסמך משפטי הקובע את חלוקת נכסיהם לאחר מותם. תוקף הצוואה כפוף לעמידתה

הסכם ממון מול צוואה

במקרים מסוימים, עלול להתרחש סכסוך יורשים עקב קונפליקט שמתגלה בין הסכם ממון מול צוואה. לא אחת ההנחיות במסמכים אלו סותרות

הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון או כפי שהוא נקרא בקצרה "הסכם ממון" הוא מסמך משפטי המשמש כהסדר חוזי בין בני זוג המבקשים

הסכם מתנה מול צוואה

הסכם מתנה אל מול צוואה היא שאלת השאלות כאשר אדם מעוניין לתכנן את עזבונו בבטחה תוך רווחה מקסימלית ליורשיו. אך

מס שבח ירושה

אחד המיסים המשמעותיים בעת מכירת דירה הוא מס שבח. אבל מה קורה כשקיבלנו דירה בירושה. האם יש מס שבח בירושה?

איך מגישים תביעת צוואה

השאלה איך מגישים תביעת צוואה רלוונטית במקרים בהם יורשים מאמינים כי ישנו משהו פסול המצדיק את פסילת הצוואה. לצורך הגשת

עורך דין לענייני ירושה

כל המידע והפרטים על הגשת צו ירושה בעזרת עורך דין לענייני ירושה, תשובות מאת עורך הדין יניב אור. האם ניתן

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים