עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

ירושהנט דצמבר 2022 | עו"ד ונוטריון יניב אור

האם ניתן להוציא אלמנה מפרק ב' מדירת מגוריו של בעלה המנוח

המנוח נפטר והותיר אחריו שני מסמכים האחד הסכם ממון שערך אצל נוטריון  עם בת זוגתו ערב נישואיו הקובע הפרדה רכושית בין הצדדים והשני צוואה שנערכה כשנה קודם פטירתו ובה ציווה כי עזבונו הכולל בין השאר דירת מגורים תחולק בין חמשת ילדיו מנישואיו הקודמים. לבת זוגתו האלמנה לה נישא כמה שנים לפני פטירתו, לא הוריש דבר.

עם פטירתו של המנוח  הגישו הילדים תביעה לסילוק ידה של  האלמנה מדירת המגורים של המנוח שסירבה לצאת מדירת המגורים בטענה שהסכם הממון לא אושר בבית משפט.
נקבע:  בהתאם לחוק יחסי ממון אין צורך לאשר הסכם ממון בבית משפט או בבית הדין הרבני ובלבד שהסכם הממון נערך ואומת לפני נוטריון בטרם הנישואין של בני הזוג והנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו ועל כן  נקבע שעל האלמנה לעזוב את דירת המגורים בתוך 45 ימים.
תע  58703-07-19 . סעיפים 2(ג1) ו- 5 (א) לחוק יחסי  ממון, תשל"ג 1973.

טיפ: בפרק ב' חשוב לערוך הפרדה רכושית הן על ידי הסכם יחסי ממון והן על ידי עריכת  צוואה.

 

משקל חוות דעת מומחה של בית משפט אל מול עורך הצוואה

המנוח נפטר בגיל 79, כשהוא רווק וללא ילדים. המנוח הותיר שישה אחים. בצוואה שערך כחצי שנה לפני פטירתו ציווה את כל עזבונו לאחיינו ולאחד האחים שהתגורר עמו. אחד האחים שלא נזכר בצוואה הגיש התנגדות לצוואה בטענה שהמנוח סבל מדמנציה והיה מכור לטיפה המרה במועד עריכת הצוואה.

סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי מצווה שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה, הצוואה תהיה בטלה. בתי משפט נוהגים לשם כך להיעזר במומחים רפואיים לשם בחינת מצבו הרפואי, הנפשי והקוגניטיבי של מנוח במועד עריכת צוואה.
נקבע:  ביהמ"ש אימץ את חו"ד המומחה שמינה וקבע כי המנוח לא היה כשיר לצוות במועד עריכת הצוואה.
הרקע להחלטתו נבע גם מהעובדה שהיה פער משמעותי בין מצבו הרפואי של המנוח כפי שהשתקף בחוות הדעת לבין התמונה כפי שהצטיירה ע"י העורך דין והעדים שטענו שהמנוח היה כשיר לחלוטין למעט מגבלה פיזית שהייתה לו ברגליים. תע 13682-06-18.

טיפ: בעת עריכת צוואה ככול וישנו חשש למצב רפואי של המצווה כדאי לצרף אישור רפואי המעיד על כשירותו של המצווה לחתום על צוואה.

 

האם ניתן  להבטיח ליורש בצוואה זכות מגורים לכל החיים

המנוחה אלמנה בת 88 הקנתה בצוואתה זכות מגורים וזכות שימוש בדירת מגורים שבבעלותה לאחד מנכדיה – שנפגע בפיגוע והתגורר בדירת המנוחה כ-20 שנה – למשך כל חייו, וכן זכות לבתה (אם הנכד) לרכוש את חלקם של שאר היורשים בצווה במחיר של שווי הדירה כתפוסה.
נקבע: תכלית דיני הצוואות בכלל ודיני פרשנות הצוואה בפרט היא להגשים את רצון המצווה זהו עיקרו העל שמנחה את בתי המשפט.
ביהמ"ש שוכנע כי המנוחה ערכה את הצוואה מרצונה החופשי מתוך הבנה של מורכבות המצב: מצד אחד המנוחה רצתה שיהיה לנכד קורת גג, אבל חששה שלנוכח מצבו הנפשי הוא יפעיל שיקול דעת לקוי במכירת הדירה ויישאר ללא קורת גג.
ומנגד ניסתה למצוא פתרון שבו תהיה לנכד זכות בדירה עד 120, כך שהיורשים יוכלו להחליט אם למכור את הנכס בשוויו כתפוס ולממש את חלקם, או לחכות עד 120 של הנכד ולקבל את הערך המלא של הנכס. הצוואה נתקבלה וההתנגדות של יתר היורשים נדחתה. תע 58703-07-19 .

טיפ: זכות מגורים ליורש לכל החיים צריכה להיעשות בצוואה תוך יישום מנגנון שאינו מגביל את היורשים האחרים מלמכור את חלקם.

 

האם ניתן להחליף מנהל עזבון שמונה בצוואה

המנוח נפטר בשנת 2021 והותיר אחרי צוואה בה הוא מוריש את כל רכושו לנכדיו שלמעט אחד כולם מתחת לגיל 18. בצוואה ציווה המנוח למנות את עורכת הדין שערכה את הצוואה כמנהלת עזבונו של המנוח. הצדדים התנגדו לכך.
נקבע: סעיף 81 לחוק הירושה  קובע שנקודת המוצא היא אכן למנות מנהל עזבון את האדם שהמצווה קבע בצוואתו. אך בית בית המשפט קבע כי כאשר קיימים טעמים מיוחדים רשאי הוא לא לעשות כן.
בספרות ובפסיקה הוכר כי כאשר מתקיימים יחסים עכורים ונעדרי אמון בין היורשים למנהל העזבון באופן המעמיד חשש לחוסר שיתוף פעולה בקיום הצוואה, ריבוי חיכוכים וסכסוכים רשאי בית המשפט להתערב ולהחליף את מנהל העזבון.
בתיק שלפנינו שוכנע בית המשפט המחוזי כי בין מנהלת העזבון לבין הצדדים קיימים יחסים משובשים על רקע טענת המתנגדים שמנהלת העזבון ייצגה את המנוח בהליכי גירושין מגרושתו (אימם של הילדים וסבתם של הנכדים) תוך ניסיון לפגום בקשר שהיה להם לילדים ולנכדים עם המנוח. רמש  38460-07-22.

טיפ: בעת עריכת צוואה ככול שישנו רצון למנות מנהל עזבון חשוב לוודא ולצפות את יחסיו של מנהל העזבון עם היורשים העתידיים.

 

האם ניתן לראות בהסכם גירושין כהוראת מוטבים

המנוח היה עמית בקופת גמל בחברת פסגות ולאחר פטירתו תבעו אחיו יורשיו של המנוח על פי צו ירושה את כספי הפקדון. החברה דחתה את תביעתם בשל העובדה שהאחים לא רשומים כמוטבים ע"י המנוח וביקשה להעביר את כספי הפקדון לגרושתו של המנוח מימנה התגרש 20 שנה לפני.
נקבע: בית המשפט התייחס לסעיף 147 לחוק הירושה וקבע שאין מניעה לקבוע בצוואה הוראת מוטבים אשר תציין מי יקבל את הסכומים לאחר פטירתו של העמית. אולם בעניינינו המנוח לא הותיר צוואה והסכם הגירושין אשר חתם המנוח עם גרושתו אינו מהווה הוראת מוטבים לאח ולאחות של המנוח ועל כן נשללה זכאותם לכספים והם הועברו לגרושתו. קג  41682-11-19.
טיפ: לאחר גירושין יש לערוך צוואה עם הוראת מוטבים המעבירה את הכספים הצבורים לטובת היורשים הרשומים בצוואה.

 

מה דינם של כספים המצויים בחשבון בנק בו המנוח רשום כבעל חשבון משותף

אחותו של המנוח והמנוח היו בעלים בחשבון משותף. במועד פטירת המנוח היה בחשבון פיקדון בסך 500,000 ₪. עת נפטר המנוח פנתה אלמנתו של המנוח לגיסתה(אחותו של המנוח) על מנת שתעביר את חלקו של המנוח בחשבון לטובת האלמנה מכוח צו ירושה. היא גם הסכימה לחתום על מסמכים לגריעת המנוח מהחשבון על סמך הבטחות הגיסה שזכויותיה של האלמנה לא ייפגעו.
האחות טענה מנגד כי מדובר בכספים אשר היו שייכים לאימו של המנוח וכי המנוח והאחות היו שלוחים/נאמנים שניהלו את החשבון עבור אימם.
נקבע: אמנם סעיף סעיף 13א לפקודת הבנקאות, קובע כי רישום משותף בחשבון הבנק מחייב את הבנק לראות את הרשומים כשותפים גם אחרי פטירתו של אחד מהם אך רישום זה נועד "להגן על הבנק ולהבטיח את פעולתו הסדירה במקרה של מות אחד מבעלי החשבון המשותף. אין ברישום כדי להעניק זכות ירושה לשותף אחד לגבי חלקו של השותף האחר.
בית המשפט דחה את התביעה של האלמנה שכן הוכח שהגיסה והאח לא ביצעו כל הפקדה או הוצאה לצרכיהם אלא לטובת האם. תמש 28179-12-20.

טיפ: מומלץ לא לחתום על מסמכים הנוגעים לעיזבונו של אדם  בטרם קבלת ייעוץ משפטי הנוגע להשלכות המשפטיות של החתימה.

 

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

מעוניינים בשירות מקצועי בעל מומחיות? השאירו פרטים

Picture of עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

ייפוי כוח מתמשך
מסייע להבטיח כי במצב בו אין ביכולתכם לטפל בעצמכם, יעמוד לצידכם אדם שבחרתם
עריכת צוואה בגבעתיים

עריכת צוואה​ בגבעתיים עריכת צוואה בגבעתיים מאפשרת לתושבי גבעתיים מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה ברמת גן

עריכת צוואה​ ברמת גן עריכת צוואה ברמת גן מאפשרת לתושבי רמת גן מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה בתל אביב

עריכת צוואה​ בתל אביב עריכת צוואה בתל אביב מאפשרת לתושבי תל אביב מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

עריכת צוואה ברחובות

עריכת צוואה​ ברחובות עריכת צוואה ברחובות מאפשרת לתושבי רחובות מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב והחופשי מה יעלה

עריכת צוואה בראשון לציון

עריכת צוואה​ בראשון לציון עריכת צוואה בראשון לציון מאפשרת לתושבי ראשון לציון מעל גיל 18 לערוך צוואה ולתכנן מרצונכם הטוב

הסכם ממון: מדריך מלא

הסכם ממון משמש כמסמך משפטי מחייב המתווה את חלוקת רכושם של בני זוג במקרה של גירושין. מטרתו העיקרית היא להגן

חוק התיישנות ירושה

במקרים מסוימים חלה על ירושה תקופת התיישנות של שבע שנים, החל מהרגע שנודע ליורשים על זכותם לחלק שטרם מומש בעיזבונו

צוואה פגומה

אנשים רבים מחליטים לערוך צוואה במהלך חייהם, שהיא מסמך משפטי הקובע את חלוקת נכסיהם לאחר מותם. תוקף הצוואה כפוף לעמידתה

הסכם ממון מול צוואה

במקרים מסוימים, עלול להתרחש סכסוך יורשים עקב קונפליקט שמתגלה בין הסכם ממון מול צוואה. לא אחת ההנחיות במסמכים אלו סותרות

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים