עורך דין צוואות וירושות יניב אור
עו"ד יניב אור - סגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא מסמך משפטי שנוצר על ידי בני זוג כדי להתוות את חלוקת העיזבון שלהם. היא מאפשרת לבני הזוג להשאיר את נכסיהם זה לזה בתחילה ולאחר מכן לצדדים שלישיים, כגון ילדיהם המשותפים, עם פטירתם של שני בני הזוג. למשל, צוואה הדדית עשויה לקבוע כי כל העיזבון יועבר לבן הזוג שנותר בחיים עם פטירתו של בן הזוג הראשון, ולאחר מכן, לילדיהם המשותפים לאחר מות שני בני הזוג.

מספר לא מבוטל של צוואות מנוסחות כצוואות הדדיות. עם זאת, נשאלת השאלה האם האנשים המנסחים צוואות אלו מודעים לחלוטין לכל המורכבות המשפטית הקשורה בעניין. כדי לעשות סדר בנושא חשוב זה – נכתב המדריך הבא.

 

אז מהי בעצם צוואה הדדית? 

צוואה הדדית היא מסמך צוואה שהוכן על ידי בני זוג לייעוד חלוקת נכסיהם האחד לשני במועד פטירתו של כל אחד מהם. בהתאם לזאת לרוב הצוואה ההדדית קובעת כי עם פטירתו של אחד מבני הזוג, יעבור העיזבון כולו לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר פטירתם של שני בני הזוג, יועבר העיזבון לילדיהם המשותפים או למוטבים אחרים שנבחרו.

אולם במקרים מסוימים, בני זוג עשויים לבחור בצוואה הדדית שבה הם מורישים ישירות את כל רכושם לילדיהם. ניתן לסווג צוואה כזו גם כצוואה הדדית. חשוב לציין כי הצוואות ההדדיות הנדונות כאן, נוגעות לצוואות שנוצרו לאחר שנת 2005 כאשר בוצעו תיקונים בחוק הירושה בהקשר זה. כללים משפטיים שונים חלים על צוואות שנוצרו לפני 2005.

 

מהם היתרונות בבחירה לערוך צוואה הדדית? 

עריכת צוואה הדדית מהווה כלי שמאפשר לבני זוג להגן זה על זה כלכלית על בסיס עיקרון ההסתמכות ההדדית. זאת על ידי עיגון ההוראה להוריש האחד לשני את העיזבון בעת פטירתם. בהמשך לכך, כלי זה מאפשר לזוגות לעגן את ההחלטות המשותפות בדבר חלוקת הרכוש שלהם לצדדים שלישיים לאחר שילכו שניהם לעולמם ובכך להבטיח גם את האינטרסים של מוטבים החשובים לשניהם – כמו ילדיהם המשותפים או קרובי משפחה אחרים. 

 

האם ניתן להתנגד לקיום צוואה הדדית?

כל שינוי שנעשה על ידי אחד מבני הזוג בצוואה ההדדית יכול לעורר בעיות משפטיות משמעותיות אם לא יבוצע בהתאם לדרישות החוק שנקבעו לעניין זה. לפיכך, בכל פעם שמדובר בצוואה הדדית, במיוחד כאשר אחד מבני הזוג מנסה לשנותה, יש להעריך בקפידה את תוקף הצוואה ההדדית, אופי השינוי המבוקש, תוקף השינוי והאפשרות לערער עליו. 

 

מה המשמעות של יצירת צוואה הדדית? 

המשמעות העיקרית של הקמת צוואה הדדית נעה סביב המטרה של הגבלת היכולת לשנות את הצוואה ללא ידיעתו של הצד השני. בהקשר זה החוק מבחין בבירור בין תרחיש שבו אחד מבני הזוג מתכוון לערוך שינוי בצוואה ההדדית בעוד בן הזוג השני עדיין בחיים בין תרחיש שבו שינויים כאמור מתרחשים לאחר פטירתו של בן הזוג השני. ההגבלות החלות בשני תרחישים אלו שונות במהותן ותלויות בעיקר בשאלה אם הצד השני כול עדיין לערוך תיקונים בצוואתו.

צוואה הדדית

 

2 הסוגים המרכזיים של צוואות הדדיות:

צוואה הדדית משותפת

במקרה זה, נכתבת צוואה אחת אשר מנוסחת בהסכמת שני בני הזוג ובה מפורטת אופן חלוקת הרכוש לאחר פטירתם.

צוואות הדדיות נפרדות

אלטרנטיבה אחרת היא לערוך 2 צוואות אישיות, כאשר כל צוואה מזכירה ונסמכת על הצוואה השנייה של בן הזוג.

במידה ומעוניינים להפקיד צוואה הדדית, על שני בני הזוג להיות נוכחים אצל הרשם עם פרטים מזהים. קיום הצוואה ההדדית הינה פשוטה באופן יחסי.

במצב של פטירת אחד מבני הזוג ניתן לבקש צו לקיום צוואה בדומה לצוואות אחרות ולחלק את הנכסים בהתאם להוראות הכתובות.

 

השלכות תיקון חוק הירושה בשנת 2005

קיומם של שני מסלולים הינו חדש יחסית ונוצר כתוצאה מתיקון של חוק הירושה בשנת 2005. עד שנת 2005, במידה ובני זוג היו מעוניינים לעשות צוואה הדדית הם יכלו לעשות שתי צוואות נפרדות אישיות.

כאשר בצוואות היו מגדירים כי בן הזוג השני יורש את כל רכוש המנוח ולאחר מות בן הזוג השני היו מעבירים את הנכסים לילדים או לכל יורש אחר. אך במקרים רבים בן הזוג היה בוחר לשנות את צוואתו ולהוריש את נכסיו לאנשים אחרים, כמו למשל בת זוג חדשה. כך נוצרה סיטואציה בה רצון בן הזוג שנפטר הראשון מעולם לא התקיים. בהתאם לכך, תוקן סעיף 8א לחוק הירושה, והמחוקק יצר את המנגנון הייחודי אשר נותנים משמעות לרצון המת ומטילים מגבלות על בני הזוג אשר נותרו בחיים במידה והם מעוניינים לשנות את צוואתם ההדדית לאחר מותו של בן הזוג שנפטר.

 

איך יתבצעו שינויים הנוגעים לצוואה הדדית כשבן הזוג השני עדיין בין החיים?

אם זוג ערך צוואה הדדית ומי מבניה זוג חפץ בביצוע שינויים בה, שינויים אלו יהיו תקפים רק אם בן הזוג הנ"ל ימסור לבן הזוג השני הודעה בכתב לפני השינוי. מתן הודעה, כקבוע בחוק, מאפשר לבן הזוג המבקש לערוך לעצמו צוואה חדשה ונפרדת, ולהתעלם מהוראות הצוואה ההדדית. תכליתה של ההודעה על כך, הינה להעניק לצד השני הזדמנות לערוך צוואה חדשה משלו.

 

באילו נסיבות צוואה הדדית תהא בטלה מעיקרה ומה ניתן לעשות בנושא?

חשוב לדעת שמסירת ההודעה מטעמו של מי מהצדדים החתומים על הצוואה ההדדית, בדבר כוונתו לערוך לעצמו צוואה חדשה ונפרדת, הופכת את הצוואה ההדדית לבטלה. משכך, היא לא תהיה תקפה גם לגבי הנחיות הצד השני. במצב עניינים כזה חשוב לדעת כי ככל שהצד השני לא יערוך בעצמו צוואה חדשה, עזבונו יחולק על פי דיני הירושה, כלומר לא תהיה צוואה תקפה לגביו.

עם זאת, חשוב להקפיד שההודעה על השינוי תימסר באופן שלא ישאיר ספק בכך שההודעה הגיעה לצד השני בפועל. עם זאת, באם הצד השני עדיין חי אך נעדר יכולת קוגניטיבית לעריכת צוואה חדשה, רלוונטיות ההודעה שניתנה עלולה להיות מוגבלת או לא קיימת.

 

ביטול או עריכת שינוי בצוואה הדדית לאחר פטירת בן זוג – הכיצד?

בתרחיש שבו בני זוג יצרו צוואה הדדית אולם אחד מהם מעוניין להכניס בצוואה שינויים לאחר פטירת בן הזוג השני, היכולת לעשות זאת תלויה בשאלה אם בן הזוג שנותר בחיים כבר ירש מבן הזוג שנפטר או לא.

במידה והצוואה ההדדית כוללת הוראות להעברת העיזבון, כולו או מקצתו, לבן הזוג שנותר בחיים, אזי על בן הזוג שנותר בחיים לוותר על ירושה בטרם תתאפשר לו עריכת צוואה חדשה ושונה מן הצוואה ההדדית.

מנגד, אם בן הזוג שנותר בחיים חפץ בשינוי הצוואה ההדדית אחרי שכבר ירש מבן הזוג שנפטר על סמך הצוואה ההדדית המדוברת, עליו להחזיר תחילה את כל הרכוש שירש מהעיזבון. רק אז תתאפשר לו עריכת צוואה חדשה החורגת מתנאי הצוואה ההדדית.

 

צוואה הדדית – סיכום

הבנת נבכי הצוואות ההדדיות חיונית לזוגות המעוניינים לתכנן את חלוקת העיזבון שלהם יחדיו ולשמור על כוונותיהם. בין אם אתם שוקלים לערוך צוואה הדדית, זקוקים לסיוע בשינוי צוואה הדדית קיימת, או מוצאים את עצמכם במחלוקת בנוגע לצוואה הדדית, פנייה לליווי משפטי חיונית להגנה על הזכויות והאינטרסים שלכם. 

לקבלת סיוע משפטי מקצועי וייעוץ המותאם למצב הספציפי שלכם, אנו ממליצים לפנות אל עו"ד ירושה יניב אור, שיוכל להעמיד לרשותכם את הליווי וההכוונה הנדרשים בענייני צוואות הדדיות. צרו קשר עוד היום עם משרד עורך דין יניב אור כדי להבטיח שהאינטרסים והצרכים שלכם מוגנים.

 

שאלות ותשובות

עריכת צוואה הדדית מהווה כלי שמאפשר לבני זוג להגן זה על זה כלכלית על בסיס עיקרון ההסתמכות ההדדית, על ידי עיגון ההוראה להוריש האחד לשני את העיזבון בעת פטירתם. בהמשך לכך, כלי זה מאפשר לזוגות לעגן את ההחלטות המשותפות בדבר חלוקת הרכוש שלהם לצדדים שלישיים לאחר שילכו שניהם לעולמם. 

כן, בן זוג יכול לשנות או לבטל צוואה הדדית לאחר מות בן הזוג השני, אך הדבר כרוך בביצוע הסתלקות מירושתו. באם בן הזוג שנותר בחיים כבר קיבל ירושה, יהיה עליו לוותר תחילה על הירושה לפני ביצוע שינויים כלשהם בצוואה ההדדית.

בעת יצירת צוואה הדדית, חשוב להתייחס להנחיות להעברת נכסים לצדדים שלישיים מוסכמים. ניתן להציב מגבלות או תנאים בכדי לאזן את השימוש בנכסים על ידי בן הזוג שנותר בחיים תוך הבטחת שמירת עיקר העיזבון עבור הנהנים המיועדים.

אם מתגלעות מחלוקות בנוגע לצוואה הדדית או אם צוואה הדדית משפיעה לרעה על האינטרסים של היורשים, ניתן לנקוט בצעדים משפטיים. החוק והתקדימים המשפטיים מספקים טיעונים שונים שניתן להשתמש בהם כדי לערער או להגן על תקפותה והוראותיה של הצוואה ההדדית.

עו"ד צוואות וירושות יניב אור
עו"ד צוואות וירושות יניב אור

עו"ד בעל מומחיות ייחודית בעריכת צוואות, סכסוכי ירושה וליטיגציה משפטית.
מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.

משרדנו מעניק שירות באיכות הגבוהה ביותר בתחום של דיני ירושה וצוואות ומייצג בסכסוכי ירושה בכל הארץ. מומחיות מובילה בחוק הירושה, ניסיון משמעותי בליטיגציה משפטית וליווי משפטי מקיף בשכר טרחה הוגן.

לקבלת הצעה לייעוץ או לייצוג משפטי ניתן ליצור קשר  עם משרדינו:

משרד עו"ד ונוטריון יניב אור

כתובת: רח' נחל שניר 15 יבנה

טל': 077-7299995

yorteam101@gmail.com

מאמרים קשורים:

עריכת צוואה אצל נוטריון

צוואה נוטריונית זו צוואה המאומתת על ידי נוטריון, המוודא כי היא הוקראה בקול בנוכחות המוריש, וכי תוכן הצוואה משקף את

חשיבות עריכת צוואה

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, יש חשיבות עליונה לניסוח צוואה ועריכתה כהלכה עבור אנשים המבקשים להבטיח את רווחתם הכלכלית

עריכת צוואה לחולה דמנציה

כאשר צוואה לא מצליחה לייצג במדויק את כוונות המוריש, תקפותה עשויה להיות מוטלת בספק. ישנם מצבים בהם אנשים עם דמנציה

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה היא הליך המחזק את אמינות הצוואה כמסמך אמיתי. במהלך כל הליך התנגדות לצוואה, פעולת ההפקדה יכולה להוכיח את

מהם כללי הזהב לעריכת צוואה

עריכת צוואה מקיפה ומפורטת היא חיונית לאנשים המעוניינים להבטיח שסידורי הקבורה שלהם וחלוקת נכסיהם יטופלו בהתאם לרצונותיהם. בישראל, בדיוק כמו

צוואה פרק ב

יצירת צוואה פרק ב היא מהלך חשוב וחיוני מאין כמוהו, עבור זוגות בישראל שנישאו בשנית או חיים עם בן /

עריכת צוואה מחיר

מחיר עריכת צוואה משתנה בהתאם לסוג הצוואה, גודלה ומורכבותה. מחיר עריכת צוואה יכולה לנוע בין עריכת צוואה ללא תשלום ובחינם

עורך דין צוואות וירושות יניב אור

עו"ד ונוטריון יניב אור

מכהן כסגן יו"ר ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין. מעל 20 שנות נסיון. מומחיות ייחודית ומובילה בתחום דיני ירושה, צוואות וניהול סכסוכי ירושה. מומחה בעל נסיון עתיר בהופעה וייצוג בבתי משפט לרבות פלילי על רקע נסיונו ועברו כתובע משטרתי במשטרת ישראל.

מחפשים עו"ד נוטריון? השאירו פרטים ונחזור אליכם

אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק

מחפשים משרד עורכי דין נוטריון?

לקבלת ייעוץ ראשני חינם השאירו פרטים